Programi

Programi Sklada Silva so oblikovani z mislijo na izboljšanje kakovosti življenja posameznikov s posebnimi potrebami. Naše dejavnosti spodbujajo samostojnost, dvigajo samozavest in ustvarjajo trajne vezi v skupnosti.

Program za kakovostno življenje odraslih oseb s posebnimi potrebami

Društvo Sklad Silva izvaja socialni program za kakovostno življenje odraslih oseb s posebnimi potrebami. Program je pri Socialni zbornici Slovenije verificiran kot razvojni socialnovarstveni program. Program izvajajo zaposleni in prostovoljci.

Program je v največji meri namenjen osebam, ki potrebujejo pomoč za samostojno življenje ter njihovim staršem,skrbnikom in svojcem. Prednost pri vključitvi imajo osebe, ki živijo same, imajo ostarele svojce, nimajo oziroma imajo slabo podporno socialno mrežo. Osebe se v program ne vključujejo na podlagi diagnoz, temveč na podlagi vrste in količine pomoči, ki jo posameznik potrebuje za čim bolj kvalitetno vsakdanje življenje. V program so vključene osebe z različnimi diagnozami, prevladujejo pa odrasle osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju z dodatnimi motnjami.

Namen programa je omogočanje in povečevanje socialne vključenosti ljudi, ki potrebujejo pomoč za samostojno življenje z zagotavljanjem ustreznih (ravni) posredovanj in podpore, z namenom krepitve moči in razvijanja sposobnosti oseb s posebnimi potrebami za doseganje najvišje ravni neodvisnosti in kontrole nad življenjem. Program je rezultat dosedanjega razvoja društva na različnih ravneh delovanja in predstavlja več usklajenih in smiselno povezanih dejavnosti in akcij znotraj programa, ki se dopolnjujejo in delujejo v smeri zastavljenih ciljev. Program se izvaja skozi celo leto. Skupinske dejavnosti potekajo vsak delovnik, večinoma v popoldanskem času. Individualne oblike pomoči pa potekajo glede na potrebe posameznika, tako v dopoldanskem, kakor tudi v popoldanskem času. Bivanje in urgentne namestitve se izvajajo glede na mesečni plan in zaznane potrebe.

1. Skupina za samostojno življenje

Skupina za samostojno življenje je prvi program društva, ki se izvaja že od ustanovitve dalje.
Nastala je na pobudo samih uporabnikov, ki želijo vplivati na kakovost lastnega življenja. Za uresničitev tega pa potrebujejo več informacij, pojasnil, izkušenj, pomoči in podpore v vsakodnevnem življenju.

Delovanje skupine:

V okviru Skupin potekajo redna srečanja v popoldanskem času od ponedeljka do petka. Srečanja so pomembna predvsem z vidika zagotavljanja občutka varnosti, pripadnosti ter podpore in pomoči uporabnikom (prilagajamo se izraženim potrebam in željam uporabnikov). Na skupinah so organizirana razna predavanja in pogovori o različnih temah, rekreacija (plavanje, jahanje), podajamo se na sprehode in krajše izlete v bližnjo in daljno okolico, obiščemo kulturno ali zabavno prireditev, predstavitve knjig, razstave idr. Poleg tega se uporabniki udeležujejo ostalih prostočasnih aktivnosti (ustvarjalne delavnice, družabne igre, kuharske delavnice), socialne igre in sodelujejo pri aktivnem razreševanju konfliktnih situacij ter načrtovanju vsebine programa. Skupina za samostojno življenje se je v drugih treh mesecih izvajala v povprečju 8x
krat tedensko.

V okviru Skupin za samostojno življenje se osebe s posebnimi potrebami vključujejo v različne aktivnosti:

  • Skrb za ohranjanje fizične kondicije in rekreacija (sprehodi, izleti, aktivne družabne igre, telovadba na telovadnih pripomočkih na različnih lokacijah na Obali in na domačiji na Fijerogi, jahanje, plavanje in druge športne aktivnosti.)
  • Ohranjanje obstoječih znanj in vedenj ter osvajanje novih (delavnice, pogovori, udeležba na kulturnih dogodkih, prireditvah,ogled gledaliških in kino predstav, ohranjanje znanj v interakciji z drugimi pomembnimi člani skupnosti in spremljevalci, socialne igre, obiskovanje knjižnic in drugih pomembnih ustanov, skrb za domačijo in njeno okolico, opravljanje in učenje gospodinjskih opravil, ustvarjanje, delo na vrtu idr.).
  • Delo v skupini in s skupino (prepoznavanje, spremljanje, razreševanje stisk ali problematike v skupini, medosebni odnosi, vključevanje v skupino in širšo skupnost. Povezovanje z drugimi organizacijami, medgeneracijsko sodelovanje, praznovanje rojstnih dni, obeležitev pomembnih praznikov idr.)

Skupine potekajo skozi celo leto, vsak dan od ponedeljka do petka s pričetkom ob 13.00 uri in zaključkom v večernem čas

2. Bivanje in urgentne namestitve

 

Bivanje:

Bivanja se izvajajo največkrat od četrtka do sobote. Od staršev ali skrbnikov ločeno življenje in aktivno življenje v skupini je za ljudi s posebnimi potrebami izredno pomembno predvsem z vidika ohranjanja in učenja socialnih veščin ter krepitve in večanja samostojnosti. Uporabniki se na bivanjih učijo samostojno skrbeti zase, vzdrževati osebno higieno, pripravljati obroke za skupine in si prostor deliti z drugimi.

Z vidika ohranjanja in učenja socialnih veščin in spretnosti ter krepiti in večati samostojnost, je neposredna izkušnja življenja ločeno od staršev ali skrbnikov, ki jo omogoča bivanje na domačiji društva, izjemno pomembna, saj omogoča izkustveno učenje. Tako možnost (od staršev ali skrbnikov) ločenega življenja, kot tudi možnost aktivnega življenja v skupini, je za večino naših članov postala realna šele z vstopom v društvo. Poleg omenjenega, je prednost navedenih dejavnosti, še posebej dejavnosti Bivanje in interventne namestitve ta, da omogoča izkušnjo ločenega oziroma samostojnega življenja v lokalnem in znanem okolju. Življenje v skupini ob tem omogoča tudi izkušnjo običajnega vsakdanjega življenja v skupnosti. Bivanje v skupini je za dekleta in fante pomembno tudi z vidika druženja, zabave in sprostitve. Okolje skupine, ki vključuje tudi druženje z izvajalci programov in prostovoljci, omogoča in spodbuja medsebojno pomoč in samoorganizacijo, ključno pa je tudi z vidika vzpostavljanja, dopolnjevanja in nadomeščanja socialnih mrež, posameznik pa pridobiva moč in nadzor nad socialnimi storitvami.

Urgentne namestitve:

Urgentna nastanitev, t.j. nenačrtovana namestitev, do katere lahko pride zaradi bolezni staršev ali skrbnika ali katerih drugih okoliščin, zaradi katerih je potreben umik uporabnika iz domačega okolja.

Z vidika varstva, varovanja in zagotavljanja podpore ter pomoči tako osebi s posebnimi potrebami kot njegovim bližnjim je ena pomembnejših dejavnosti Sklada. Ko govorimo o interventnem nameščanju, imamo v mislih nenačrtovano in urgentno namestitev do katere lahko pride zaradi bolezni skrbnika ali nastopa katere od drugih okoliščin zaradi katere je potreben umik iz domačega okolja in namestitev. Omenjena storitev je posebej dragocena za uporabnike, ki imajo starejše starše, v primerih, ko oseba nima ustrezne podporne socialne mreže in v primerih, ko pride do konfliktne situacije ali drugih potreb v matični družini/skupnosti uporabnika.

3. Individualizirane oblike pomoči

Vsebina pomoči je odvisna od trenutnih potreb posameznega uporabnika. Uporabniku se svetuje, nudi podporo in pomoč pri vsakodnevnem življenju, za različna opravila in aktivnosti po lastni izbiri, ko to potrebuje. Individualna druženja se izvedejo 2x mesečno, največkrat v obliki spremstva k zdravniku, pomoči na domu ali v obliki spremstva po nakupih.

Individualizirane oblike pomoči (individualno spremljanje, pomoč in podpora, osebna asistenca in pomoč na domu ljudem s posebnimi potrebami)
Program je namenjen vsem uporabnikom, še posebej tistim, ki niso vključeni v javne zavode, živijo sami (brez staršev), živijo samo z enim staršem ali pa so starši že ostareli. Vsebina pomoči je odvisna od konkretnih aktualnih potreb posamezne osebe. Izvajalci tako zagotavljajo pomoč pri različnih opravilih, obiskih ustanov, družabnih in športnih dogodkov, zagotavljajo spremljanje na različne naslove pomoči oz. do različnih storitev in nudijo podporo ter delujejo kot zagovorniki in mediatorji v primeru nastopa konfliktov. Z individualnimi srečanji se posamezniku omogoča, da sproščeno in odkrito izraža svoje mnenje, prepoznava in izraža svoje potrebe, težave in stiske. Uporabnik ima možnost po želji izbrati spremljevalca, s katerim se lahko pogovori, le ta pa mu lahko nudi ustrezno obliko in način pomoči, ga usmeri v razreševanje težav ali poskušata skupaj najti ustrezno rešitev. Po potrebi je individualno srečanje lahko namenjeno zgolj druženju. Izvajanje dejavnosti poteka po mesečno narejenem načrtu, ki ga izdelata izvajalec in oseba s posebnimi potrebami oz., v določenih primerih, njegov skrbnik. Individualno spremljanje osebe s posebnimi potrebami pa je zagotovljeno tudi ob nepredvidenih nujnih primerih.

4. Prevozi

Prevozi oseb s potrebnimi potrebami se skozi ves čas izvajanja dopolnjujejo z dejavnostmi ostalih podprogramov. Društvo tako zagotavlja individualne in skupinske prevoze na vse aktivnosti, ki jih Sklad Silva izvaja.

5. Izkustveni in doživljajski dnevi v različnih okoljih:

Spoznavanje različnih predelov Slovenije in sicer naravne značilnosti, kulturno dediščino, aktivno preživljanja prostega časa in drugih specifik določenega območja potekajo v obliki mesečnih izletov. Izkustveni dnevi potekajo tekom celega leta, prilagojeno letnemu času in vremenskim pogojem.

Tekom programa izkustveni in doživljajski dnevi v različnih okoljih se v zimskem času dopravimo na 5 dnevno zimovanje in pa poletno 7 dnevno letovanje.

6.Informiranje in spodbujanje samopomoči in samoorganizacije staršev, svojcev in skrbnikov ljudi s posebnimi potrebami:

Dejavnost je sestavljena iz 2 vsebinskih sklopov:

1) Individualna pomoč in podpora za starše oz. skrbnike in druge pomembne osebe v življenju ljudi s posebnimi potrebami (informiranje, svetovanje, pomoč pri urejanju pravic na področju zdravstva in socialnega varstva, pogovor o izzivih in podpora pri iskanju rešitev,
2) Izobraževanja in delavnice za starše oz. skrbnike in druge pomembne osebe v življenju ljudi s posebnimi potrebami.